http://ent.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/18076961_1857786121138716_957607729346074167_o.jpg
1
http://ent.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/09/admission25611.jpg
2
http://ent.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/Presentation-ENT2.jpg
3
http://ent.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/S__7151792.jpg
S__7151792
http://ent.sci.dusit.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/S__7151793.jpg
S__7151793

ข่าวสารหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม

สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทกรีนสไตล์ ตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ อ.สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยามหิดล ได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

0 comments

ศคว.และหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ได้คัดเลือกให้ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในเขตภาคกลาง นำเสนอโปสเตอร์ดำเนินการโครงการ ESPReL ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัตการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนำเสนอโปสเตอร์ครั้งนี้ มีการโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 4 จากโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 36 ห้องปฏิบัติการ

0 comments

อบรมการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกลสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

โครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)

จากความมุ่งมั่นของ 5 สำนักงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ที่ได้น้อมนำและสนับสนุนนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ “ความเป็นสวนดุสิต” เพื่อเป็น Green & Clean University จึงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับการตรวจประเมินระดับภูมิภาค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, นางโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ต้อนรับท่านคณะกรรมการและเป็นผู้นำท่านคณะกรรมการเข้าตรวจสำนักงาน ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 comments

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote จากการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้ชื่อ “Kvinnor Body Scrub & Mask” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ ได้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

0 comments

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มอดูลัสของยัง บอลลิสติกเพนดูลัม เพนดูลัมอย่างง่าย การพาความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสสิกส์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวทีระดมสมองแนวทางความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาการสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามครั้งนี้ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าน ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาชมรมฯที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร สังกรม นางสาวโยษิตา ส่งแสง นางสาวกนกรักษ์ หลักคำ และนางสาวอรยา แย้มสิริ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

0 comments

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ กรด-เบส ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ และของเหลวของแข็ง แก๊ส เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และอาจารย์นิสุฎา อิ่มเสถียร โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการการเคมีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม