ประชาสัมพันธ์

จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเมล่อนตกเกรดสู่การเพิ่มมูลค่า เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการถนอมอาหารและการแปรรูป โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และทีมงานซึ้งประกอบไปด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , นายสรศักดิ์ ประทิศ , นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ , นางสาวบุษยมาส แก้วเจริญ , นางสาวกฤตยา วรฉัตร และนางสาวณัฐธญา ลี้ไตรรงค์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง จังหวัดสุพรรณบุรี

0 comments

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 “

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรม”โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 ” โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์แระจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดทำแผนเพื่อร่วมกันยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน มอก.2677-2558 โดยมีวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา *** ตามโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย*** ************************************************************* เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

รายละเอียดการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561

>>> คลิกชมรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

0 comments

กิจกกรม

กิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในกิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องจัดงานเลี้ยง ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

0 comments

รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรถือเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้ใน “วันสงกรานต์” หรือวันปีใหม่ของเราคนไทย ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และคณะทำงานจึงได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จึงขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

0 comments

โครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” วันที่ 3

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” โดยทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการและจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ “The Activity For Life Principles” กับกิจกรรมสบู่ทำเองก็ได้…ง่ายจัง ( It’s so easy to make the Soap) แก่นักเรียนระหว่างช่วงอายุ 7-10 ขวบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมและทักษะด้านการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการและมีประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 ณ Suan Dusit The Open ชั้น 5

0 comments

โครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” วันที่ 27

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” โดยทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการและจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ “The Activity For Life Principles” กับกิจกรรมสบู่ทำเองก็ได้…ง่ายจัง ( It’s so easy to make the Soap) แก่นักเรียนระหว่างช่วงอายุ 3-5 ขวบ และ 5-7 ขวบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมและทักษะด้านการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการและมีประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ Suan Dusit The Open ชั้น 5

0 comments