กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจำวัน นำไปสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจ ซึ่งในกิจกรรมจะมีการทำน้ำยาล้างขวดนม ของเล่นพลาสติกและของเล่นผ้า และการทำสบู่ก้อนสครับ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.วันดี สิริธนาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำไปถ่ายทอด มีการพัฒนาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.มสด.) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 และ 27 ธันวาคม 2560 ณ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *