การถ่ายทอดความรู้ด้าน Labฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Labฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นสี การหักเหของแสงผ่านเลนส์ ของไหล และความตึงผิวของของเหลว ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *