จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงในคน การสลายสารอาหารในระดับเซลล์ อาณาจักรโปรติสตา การศึกษาลักษณะแบคทีเรียและรา การหากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรีย และการแยกโปรตีนด้วยวิธีอิเล็กโทรฟอรีซิส ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และ ผศ. อมรรัตน์ สีสุกอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการฟิกสิกส์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *