การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำแป้งโด แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลคุณากร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำแป้งโด แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/2 และ 2/3 โรงเรียนอนุบาลคุณากร มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านประสาทสัมผัสด้านการสัมผัส ตลอดจนสร้างความสุขและความสนุกสนานในการทดลองทำแป้งโดและการปั้นแป้งโดเป็นรูปต่างๆ โดยผู้มากประสบการณ์อย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *