กิจกรรมทำแชมพูสระผมจากดอกอัญชันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนราชินีบน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในกิจกรรมทำแชมพูสระผมจากดอกอัญชันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนราชินีบน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนาโดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนราชินีบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *