ข้อมูลการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา


 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน การวัดและประเมินการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีพ. ศ. 2559 หมวด 4 เรื่องการวัดและประเมินผล
 2. กระบวนการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
  1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา มีการกำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการทวนสอบผลการเรียนรู้ทั้งระดับรายวิชาตามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและแผนการจัดการเรียนการสอน
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู้วัตถุประสงค์และคำอธิบายรายวิชา
   3. ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวมและรายบุคคล
   4. ประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาของภาคเรียนนั้นๆ
  2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา
   1. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชาชีพและด้านความสามารถต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง
   2. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสถานประกอบการด้านความรู้ด้านทักษะในการประกอบอาชีพและด้านความสามารถต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ. ศ. 2559
 2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  1. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา หรือ
  2. ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่กำหนด
 3.  ปัญหาของนักศึกษาแลกเข้า
  1. นักศึกษาใหม่มีความรู้พื้นฐานและทักษะด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน
  2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา


 1. ระบบ การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคข้อกำหนดต่างๆให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพ. ศ. 2559
 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรีพ. ศ. 2559
 3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง สำเร็จการศึกษา


 1. นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
 2. นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 3. นักวิจัยผู้ช่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 4. นักสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 5. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 6. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
 10. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม