คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote จากการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้ชื่อ “Kvinnor Body Scrub & Mask” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้แก่ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ ได้ไปเป็นที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *