จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มอดูลัสของยัง บอลลิสติกเพนดูลัม เพนดูลัมอย่างง่าย การพาความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสสิกส์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *