จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ กรด-เบส ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ และของเหลวของแข็ง แก๊ส เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และอาจารย์นิสุฎา อิ่มเสถียร โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการการเคมีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *