จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเมล่อนตกเกรดสู่การเพิ่มมูลค่า เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการถนอมอาหารและการแปรรูป โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และทีมงานซึ้งประกอบไปด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , นายสรศักดิ์ ประทิศ , นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ , นางสาวบุษยมาส แก้วเจริญ , นางสาวกฤตยา วรฉัตร และนางสาวณัฐธญา ลี้ไตรรงค์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง จังหวัดสุพรรณบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *