โครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” วันที่ 27

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักกิจการพิเศษร่วมกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้จัดโครงการค่ายพัฒนาภาษาและทักษะชีวิต “Suan Dusit Summer Camp 2018” โดยทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการและจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ “The Activity For Life Principles” กับกิจกรรมสบู่ทำเองก็ได้…ง่ายจัง ( It’s so easy to make the Soap) แก่นักเรียนระหว่างช่วงอายุ 3-5 ขวบ และ 5-7 ขวบ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางด้านสังคมและทักษะด้านการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคมและความกล้าแสดงออก ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการและมีประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ Suan Dusit The Open ชั้น 5

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *