ติดต่อเรา

  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • TELEPHONE  02-423-9401-6
  • INTERNATIONAL (662)-423-9419
  • FACEBOOK PAGE  www.facebook.com/ENTSDU