นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวทีระดมสมองแนวทางความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาการสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามครั้งนี้ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าน ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาชมรมฯที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร สังกรม นางสาวโยษิตา ส่งแสง นางสาวกนกรักษ์ หลักคำ และนางสาวอรยา แย้มสิริ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *