บุคลากร

ดร.พุทธิธร-แสงรุ่งเรือง-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พุทธิธร  แสงรุ่งเรือง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชานุ  โพธิพิทักษ์
อาจารย์

อ.จันทรัสจ์-วุฒิสัตย์วงศ์กุล-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จันทรัสจ์  วุฒิสัตย์วงศ์กุล
อาจารย์

ผศ.ดร.ยุวรัตน์-พจน์พิศุทธิพงศ์-1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา ธำรงพิรพงษ์
อาจารย์

อาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์
อาจารย์

อาจารย์พิษฐา พงษ์ประดิษฐ
อาจารย์