ปรัชญา

ปรัชญา


  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้มีทักษะเชิงปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ประเด็นปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ความสำคัญ ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติพลังงานภัยพิบัติและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังนั้นการที่จะแก้ไขป้องกันและวิเคราะห์ผลกระทบตลอดจนการควบคุมปัญหามลพิษต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องนำความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมการดำเนินการเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวทำให้มีความจำเป็นในการเร่งพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่เน้นทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
    1. มีความรู้ความสามารถในเชิงปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2. มีความตระหนักในการอนุรักษ์คิดวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมพลังงานและภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ข่าวสารสิ่งแวดล้อมต่อสังคมได้อย่างทันสถานการณ์