ศคว.และหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ได้คัดเลือกให้ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในเขตภาคกลาง นำเสนอโปสเตอร์ดำเนินการโครงการ ESPReL ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัตการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนำเสนอโปสเตอร์ครั้งนี้ มีการโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 4 จากโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 36 ห้องปฏิบัติการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *