สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทกรีนสไตล์ ตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ อ.สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยามหิดล ได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *