หลักสูตร

ประเภทของหลักสูตร


ประเภทของหลักสูตรเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาวิชาชีพปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพ. ศ. 2559 มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการควบคุมมลพิษพ. ศ. 2555 หลังเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาพ. ศ. 2559 สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีพ. ศ. 2558

การบริหารจัดการ


อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานวิชาการกับคณะหลักสูตรอาจารย์ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการสอนรายวิชาต่างๆในการจัดเตรียมเนื้อหารายวิชาเศรษฐศาสตร์ประกอบการสอนการจัดตารางเรียนเวลาเรียนและสอบสถานที่การจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้พร้อมเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องตาม ระบบประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งการดำเนินงานด้านวิชาการดังกล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยประสานงานกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและการบริหารจัดการหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร


วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 คือการสร้างเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความโดดเด่นและมีโครงสร้างของวิชาเรียนที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรู้ทักษะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและ ภูมิภาคอาเซียนดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตนักสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ตอบสนองสถานการณ์ภายนอกด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น