อบรมการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกลสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *