โครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)

จากความมุ่งมั่นของ 5 สำนักงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ที่ได้น้อมนำและสนับสนุนนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ “ความเป็นสวนดุสิต” เพื่อเป็น Green & Clean University จึงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับการตรวจประเมินระดับภูมิภาค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, นางโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ต้อนรับท่านคณะกรรมการและเป็นผู้นำท่านคณะกรรมการเข้าตรวจสำนักงาน ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *