“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL

ตามที่ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่องทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องและแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญให้ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และภายหลังดำเนินโครงการทางจุฬาลงกรณ์ฯ ได้คัดเลือกให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ เป็น 1 ใน 10 ห้องปฏิบัติการที่ได้ห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 40 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมซึ่งในวันรับมอบเกียรติบัตร 23 สิงหาคม 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *