สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทกรีนสไตล์ ตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ อ.สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยามหิดล ได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote จากการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้ชื่อ “Kvinnor Body Scrub & Mask” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more

ศคว.และหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ได้คัดเลือกให้ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในเขตภาคกลาง นำเสนอโปสเตอร์ดำเนินการโครงการ ESPReL ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัตการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนำเสนอโปสเตอร์ครั้งนี้ มีการโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 4 จากโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 36 ห้องปฏิบัติการ

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มอดูลัสของยัง บอลลิสติกเพนดูลัม เพนดูลัมอย่างง่าย การพาความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสสิกส์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร