นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวทีระดมสมองแนวทางความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาการสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามครั้งนี้ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าน ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาชมรมฯที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร สังกรม นางสาวโยษิตา ส่งแสง นางสาวกนกรักษ์ หลักคำ และนางสาวอรยา แย้มสิริ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน Read more

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ กรด-เบส ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ และของเหลวของแข็ง แก๊ส เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และอาจารย์นิสุฎา อิ่มเสถียร โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการการเคมีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL

ตามที่ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่องทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องและแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญให้ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และภายหลังดำเนินโครงการทางจุฬาลงกรณ์ฯ ได้คัดเลือกให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ เป็น 1 ใน 10 ห้องปฏิบัติการที่ได้ห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 40 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมซึ่งในวันรับมอบเกียรติบัตร 23 สิงหาคม 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัย

อบรมการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกลสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต