คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประกวดแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 เนื่องในโอกาสครบรอง 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และรางวัล Popular Vote จากการส่งผลงานเข้าประกวด ภายใต้ชื่อ “Kvinnor Body Scrub & Mask” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 100 ทีม โดยมีการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผล ไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทั้งนี้บุคลากรของศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Read more

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้านปฏิบัติการฟิสิกส์ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องกฎการอนุรักษ์พลังงานกล มอดูลัสของยัง บอลลิสติกเพนดูลัม เพนดูลัมอย่างง่าย การพาความร้อน และอุณหพลศาสตร์ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสสิกส์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เวทีระดมสมองแนวทางความร่วมมือต่อการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม การบรรยายพิเศษทิศทางการพัฒนาการสู่การก้าวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เป็นส่วนหนึ่งในการลงนามครั้งนี้ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท่าน ดร. สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และ ผู้อำนวยการศูนย์การศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ได้เป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยตัวแทนนักศึกษาชมรมฯที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวพรรณพัชร สังกรม นางสาวโยษิตา ส่งแสง นางสาวกนกรักษ์ หลักคำ และนางสาวอรยา แย้มสิริ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน Read more

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Chemistry แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายในหน่วยต่างๆ กรด-เบส ปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำ และของเหลวของแข็ง แก๊ส เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างอาจารย์ดุสิต อังธารารักษ์ อาจารย์ชาญชัย ตรีเพชร อาจารย์ศิววิทย์ บัวสุวรรณ และอาจารย์นิสุฎา อิ่มเสถียร โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการการเคมีชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร