“โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL

ตามที่ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” หรือ ESPReL เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสนอแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ดำเนินงานโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสร้างภาคีของหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนำร่องทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ดำเนินงานวิจัยโดยมีแนวปฏิบัติห้องและแนวปฏิบัติการวิจัยที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่จะผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญให้ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และภายหลังดำเนินโครงการทางจุฬาลงกรณ์ฯ ได้คัดเลือกให้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ เป็น 1 ใน 10 ห้องปฏิบัติการที่ได้ห้องปฏิบัติการดีเด่น จาก 40 ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมซึ่งในวันรับมอบเกียรติบัตร 23 สิงหาคม 2561 ได้มีการลงนามความร่วมมือ MOU ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร. ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ลงนามในนามมหาวิทยาลัย

จัดการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในการถ่ายทอดความรู้ด้าน Lab Biology แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหรรณพาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางด้านแลปเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาลักษณะเซลล์เม็ดเลือดแดงในคน การสลายสารอาหารในระดับเซลล์ อาณาจักรโปรติสตา การศึกษาลักษณะแบคทีเรียและรา การหากิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากแบคทีเรีย และการแยกโปรตีนด้วยวิธีอิเล็กโทรฟอรีซิส ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจ ความสุขและสนุกกับการเรียนจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่างดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และ ผศ. อมรรัตน์ สีสุกอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการฟิกสิกส์ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร  

กิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ร่วมจัดบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร ในกิจกรรมทำสบู่แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอุดมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสุขและสนุกกับการเรียนฝึกให้เด็กมีพัฒนาการจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง และ ดร.วันดี สิริธนา โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ ห้องจัดงานเลี้ยง ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต

การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรถือเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้ใน “วันสงกรานต์” หรือวันปีใหม่ของเราคนไทย ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นำทีมโดย อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , ดร.จิราภรณ์ ทองตัน และคณะทำงานจึงได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทางศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จึงขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย ขออำนาจสิ่งศักดิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ