สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่งได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. สำนักงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ ทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาการได้รับรางวัลดีเยี่ยม (G-ทอง) สำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ โดยได้มีคณะกรรมการจากตัวแทนทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ บริษัทกรีนสไตล์ ตลาดหลักทรัพย์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน ในการนี้ อ.สุประกิจ ทองดี ตัวแทนจากมหาวิทยามหิดล ได้เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้

ศคว.และหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ระหว่างเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL)” ได้คัดเลือกให้ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนในเขตภาคกลาง นำเสนอโปสเตอร์ดำเนินการโครงการ ESPReL ที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องปฏิบัตการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ซึ่งในการนำเสนอโปสเตอร์ครั้งนี้ มีการโหวตให้คะแนนโปสเตอร์ ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้รับคะแนนโหวตเป็นอันดับที่ 4 จากโปสเตอร์ที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 36 ห้องปฏิบัติการ

อบรมการเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ

ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรม “การเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาชีพและจรรยาบรรบรรณ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกลสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , หลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และทเคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)

จากความมุ่งมั่นของ 5 สำนักงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ สำนักงานศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานโรงเรียนการเรือน และสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ ที่ได้น้อมนำและสนับสนุนนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลังงานและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยดำเนินการตามเกณฑ์คู่มือสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้ “ความเป็นสวนดุสิต” เพื่อเป็น Green & Clean University จึงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยมหิดล และการไฟฟ้านครหลวง เข้ารับการตรวจประเมินระดับภูมิภาค โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ประธานคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์, อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ Read more