จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเมล่อนตกเกรด แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเมล่อนตกเกรดสู่การเพิ่มมูลค่า เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการถนอมอาหารและการแปรรูป โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง ดร.ศรีสุดา หาญภาคภูมิ และทีมงานซึ้งประกอบไปด้วย ดร.วันดี สิริธนา , ผศ.ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง , นายสรศักดิ์ ประทิศ , นายธนพล ภัทรสัจจานันท์ , นางสาวบุษยมาส แก้วเจริญ , นางสาวกฤตยา วรฉัตร และนางสาวณัฐธญา ลี้ไตรรงค์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 “

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรม”โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม หลักสูตร “ธุรกิจความงามและสุขภาพ” รุ่น9 ” โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์อย่าง อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์แระจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานชั้น 6 ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดทำแผนเพื่อร่วมกันยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน มอก.2677-2558 โดยมีวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา *** ตามโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย*** ************************************************************* เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร