จัดบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษาแบบบูรณาการ ตามแนว STEM Education

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย และเด็กประถมศึกษาแบบบูรณาการ ตามแนว STEM Education ซึ่งมีกิจกรรมการนำเอาแป้งโดว์จากข้าว 5 สี มาใช้กับการฝึกทักษะการคิดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แก่เด็ก และการสาธิตการทำเจลล้างมือแบบไม่ต้องใ้น้ำ เพื่อสุขอนามัยแก่เด็ก ซึ่งทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลิตผลจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 และมีการรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ของเล่นให้แก่เด็กๆด้วย โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *