ยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกันจัดทำแผนเพื่อร่วมกันยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน มอก.2677-2558 โดยมีวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้คำปรึกษา

*** ตามโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามแผนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวิจัย***

*************************************************************
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *